پاسپورت

از لاتاری 2021 داشتن پاسپورت برای کیس اصلی ثبت نام لاتاری اجباری شد.

پاسپورت شخص ثبت نام کننده باید در روز ثبت نام دارای حداقل یک روز اعتبار باشد.

داشتن پاسپورت برای افرادی که به صورت زیر مجموعه ثبت نام شوند الزامی نیست.

مثلا همسر یا فرزندان زیر 21 سال کیس اصلی الزامی برای داشتن پاسپورت برای ثبت نام ندارند.

جهت ثبت نام و مشاوره با کارشناسان ما مکاتبه نمایید.